«Ефект віддзеркалення» як теоретична концепція

 

Самброс А. С.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

«Ефект віддзеркалення» як теоретична концепція

Стаття присвячена розгляду концепції «ефекту віддзеркалення» як важливого елементу політичного маркетингу і теорії прикладних політичних наук.

Ключові слова: ефект віддзеркалення, політичний маркетинг, прикладна політологія, політичний ринок, політичні технології, альтернативна політична культура, політичний мейнстрім, проекріейтор, клієнт.

Самброс А. С.

«Эффект отражения» как теоретическая концепция

Статья посвящена рассмотрению концепции «эффекта отражения» как важного элемента политического маркетинга и теории прикладных политических наук.

Ключевые слова: эффект отражения, политический маркетинг, прикладная политология, политический рынок, политические технологии, альтернативная политическая культура, политический мейнстрім, прокриэйтор, клиент.

Sambros A.

"Reflection effect" as a theoretical concept

The article deals with the concept of "reflection effect" as an important element of political marketing and of the theory of applied political sciences.

Key words: reflection effect, political marketing, applied political science, political market, political technology, alternative political culture, political mainstream, procreator, client.

   • На главную